Floorball Śrem | Śremski Klub Unihokeja

Polityka prywatności przetwarzania danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Floorball Śrem
tel. 530 845 474
arkadiusz.nadolny@gmail.com

ZGODA UŻYTKOWNIKA

Korzystanie z formularza kontaktowego serwisu www.floorballsrem.com przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych obejmują m.in.:

 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • temat wiadomości
 • treść wiadomości

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Komunikacja z Użytkownikiem.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika pozyskane za pośrednictwem Serwisu również w następujących celach:

 1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.

  W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, należy skontaktować się z Administratorem: Floorball Śrem, email: arkadiusz.nadolny@gmail.com

 2. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.

INNE

 1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

  Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika.

 2. Przechowywanie danych osobowych

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

 3. Zmiany Polityki prywatności

  W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

 4. Informacje kontaktowe

  W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: Floorball Śrem, tel.: 530 845 474, email: arkadiusz.nadolny@gmail.com.

  Ostatnia aktualizacja 12.04.2024